top of page

FAQ / ČASTO KLADENÉ OTÁZKY                                                                                  

Vzhľadom nato, že mi prichádza často a veľa otázok, na ktoré nieje čas odpovedať, tak tu nájdete odpovede aspoň na tie najčastejšie. Prosím pýtajte sa na info, ktoré nenájdete na stránke. Ďakujem.

Hľadám vizážistu, ktorý príde ku mne domov.  Cestujete ku klientkám?

​Áno, cestujem za klientkami na Slovensku aj v zahraničí. Všetky úpravy sa uskutočňujú u klientka/klientky doma, alebo u mňa (pozrite v kontaktoch),  či na inom mieste nato určenom. Cestovné je spoplatnené (viac v PRICES).

Na môj termín už máte rezervovanú klientku, môžete prísť nalíčiť/učesať aj mňa?

​Bežne upravujem v jeden deň klientky pre viac udalostí/svadieb. Dôležité je, či sa to dá reálne časovo stihnúť.
Preto je potrebné pri rezervácii uviesť nielen termín, ale aj čas príprav a ďaľšie informácie (viac sa dočítate v CONDITIONS).

Ako si môžem rezervovať termín? Aké informácie budete potrebovať?

Každej klientke odpoviem na dotaz, ak mi napíše, že si želá záväzne rezervovať termín, tak to urobím. Pre mňa je však dôležité vedieť i čas príprav, aby som vedel či viem k dispozícii aj pre inú klientku. Preto sa rezervuje nielen termín ale aj čas úprav. Pre záväznú rezerváciu je potrebné zaslať emailom či cez formulár potrebné údaje a uhradiť rezervačný poplatok (viac sa dočítate v CONDITIONS)

Hľadám vizážistu a kaderníka v jednej osobe,  vedeli by ste mi v deň svadby vlasy aj dofarbiť?

V tomto prípade odpoviem s časti áno, som vizážista, venujem sa vizážistike už niekoľko rokov, nie som však kaderník.
Vlasy nestrihám, nefarbím, ani nefénujem, venujem sa iba vlasovej úprave – česaním, tupírovaním, žehlením, natáčaním,...  
A neodporúčam vlasy farbiť v deň svadby, pri tmavých vlasoch radšej ani v týždeň svadby.

1 / 1

Please reload

Since I often come up with a lot of questions for which there is no time to answer, you can find FAQ here, answers at least for the most common ones. Please ask for more information you can not find her or on website. Thank you.

I'm looking for a MUAH who comes home to me. Are you traveling to clients?

Yes, I travel to clients in Slovakia, abroad as well. Makeup/hairstyle is done at clients home, or my place (see the CONTACT) or elsewhere upon agreement. Travel costs are listed in PRICES.

You already have a reservation for my term, can you come up with a makeup/hairstyle?

I usually do makeup/hairstyle in one day for more p. What matters is whether it can be realistically timed. Therefore, it is necessary to indicate not only the term/date but also the time of services and further information (read more in CONDITIONS).

How can I book a term? What information do you need?

I answer to all requests about availabilty. For me is important to know the time of services you wish, to know if I also can be available to another client. Therefore, I need not only to know the term/date but also the time of the reservation. For binding reservations, you need to send me the necessary information via the form and pay a reservation/booking fee (read more in CONDITIONS)

Looking for a MUAH and hairdresser in one, can you color my hair on the wedding day?

In this case, I answer with parts yes, I'm a MUAH, I am doing hairstyling for some years, but I'm not a hairdresser. I do not cut hair, I do not color, no blow drying..., I just do haistyle- combing, back-combing, ironing, ...  (see my works in gallery) And I do not recommend hair coloring on the wedding day, for dark hair persons prefer not even in the wedding week.

1 / 1

Please reload

update 25.05.2018             Ďakujem za porozumenie.

BORIS BORDÁCS vizážista / MUAH

bottom of page