top of page

CONDITIONS / PODMIENKY

REZERVÁCIA

Predbežná rezervácie

Žiaľ predbežné rezervácie nerobím.

Záväzná rezervácia

Za záväznú rezerváciu sa považuje písomne - emailom zaslaná rezervácia. A to  cez nižšie uvedený formulár.
Po zaslaní dotazu na voľný termín a čas dostanete odpoveď o dostupnosti. Ak sú voľné, môžem pre Vás termín a čas rezervovať, ale až po uhradení rezervačného poplatku a vypleného formulára. V tomto prípade ide o čas, ak sa viac osôb dopytuje na rovnaký termín i čas záväzne sa rezervuje pre toho, kto skôr uhradí rezervačný poplatok. Potvrdením záväznosti pre Vás je faktúra, ktorú odo mňa obdržíte emailom a to po obdržaní vyplneného formulára a úhrady poplatku. Ůdaje k platbe nájdete nižšie pod formulárom.

Náležitosti rezervácie (objednávky)

Nasledujúcu tabuľku doplňte a dajte odoslať, aby som vedel čo najpresnejšie reagovať na dotaz.
Odoslaním údajov súhlasíte s podmienkami rezervácie, platobnými podmienkami a ste si vedomá/ý a akceptujete ich ako aj informácie vo FAQ (Ceny, Podmienky, Faq's, GDPR,..).

RESERVATION

Pre-Booking

No Pre-Bookings.

Binding reservation

A binding reservation is considered in writing  via the form below.

After sending me a query, you will receive a response on availability. If they are free, I can reserve the date and time for you, but only after the reservation fee has been paid and filled form hase been sent to me.  If more people are requesting for the same date and reservation time, valid reservation is for those who will pay the reservation fee sooner. Confirmation of your reservation is an invoice that you receive from me by email after payment and filled form bellow.

Reservation (order) requirements

Please fill in the following  form below and send it so that I know how to respond to the query as accurately as possible.

By submitting the data you agree to the terms of booking, payment terms and conditions and you are aware and accept them as well as FAQ (Prices, Conditions, Faq, GDPR...).

PLATBA
PAYMENT

Thanks! Message sent.

Správa obrdžaná

Platba za služby

Platba za služby je možná iba prevodom vopred na účet. V prípade platby kartou, je nutné nahlásiť takúto platbu vopred a k sume služieb sa prirátáva 2,75% poplatok za transakcie.

Podmienky platieb
Pri záväznej rezervácii sa hradí rezervačný poplatok (pozri nižšie)
* najneskôr 2 mesiace pred danou udalosťou (rezerváciou) by už mala prebehnúť skúška (v prípade nevesty) pri ktorej sa hradí ½ z celkovej ceny objednaných služieb a cestovné za deň skúšky (skúška nieje povinnosť, platba áno ako garancia)
* ½ z celkovej ceny objednaných služieb sa hradí i v prípade objednania bez skúšky (teda aj bežný klient mimo nevesty) a to 2 mesiace pred termínom udalosti (rezerváciou)
* zhruba týždeň pred udalosťou (rezerváciou) sa hradí druhá ½ z celkovej ceny objednaných služieb a cestovné za tento deň  (z tejto sumy sa odrátava formou zľavy rezervačný poplatok, ktorý bol už uhradený)

Rezervačný poplatok

Po obdržaní vypleného rezervačného formulára /vyššie/ a úhrade rezerv.poplatku vám bude zaslaná faktúra za úhradu a potvrdenie rezervácie.
Rezervačný poplatok je nenávratný a je v hodnote 60€. Neide o zálohu, ale o poplatok za rezerváciu dátumu a času poskytnutných služieb/administratívny poplatok. Vrátiť je ho možné iba v prípade zrušenia záväznej rezervácie do 90-tich dní pred termínom udalosti (rezervácie).

Pri úhrade prevodným príkazom uveďte ako variabilný symbol dátum udalosti (formou, napr. 010211 (prvý február 2011) a do poznámky Vaše priezvisko, na rozoznanie platby.

Platobné údaje

Tatrabanka, č.ú.: 2927884154/1100 ;
pre platby zo zahraničia:    BIC (SWIFT): TATRSKBX     IBAN: SK78 1100 0000 0029 2788 4154
názov účtu: MUA PRO s.r.o., adresa banky: Hodžovo námestie 3, Bratislava 55, 850 05

Cenník služieb
Aktuálny cenník služieb je vždy ten, ktorý je aktuálne uverejnený tu na stránke www.makeup-byboris.sk
Cenové kalkulácie na služby nachádzajúce sa v cenníku nezasielam. Potvrdením rezervácie platí cena z daného dňa. Pri doobjednávaní služieb v iný deň sa môže cena už líšiť. Cena cestovného sa môže meniť, vopred ju nepotrvrdzujem.

Ďakujem za porozumenie.

 

Vyhdrazujem si právo na zmenu podmienok rezervácií, cien, všetkých informácií a platieb bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálne a platné informácie a ceny vždy na www.makeup-byboris.sk. Posledný update  10.08.2023

 

info@makeup-byboris.sk , www.makeup-byboris.sk

Boris Bordács, IČO: 43 729 339, neplatca DPH

Zemplínska 4319/17, 903 01 Senec (sídlo, nie prevádzka)

----
MUA PRO s.r.o., IČO: 46 868 534, DIČ: 2023624504, platca DPH od 15-12-2019
Zemplínska 4319/17, 903 01 Senec (sídlo, nie prevádzka)

Payment for services

Payment for services is possible by bank transfer in advance to the account. If Credit Card payment is required, inform in advance, + 2,75% fee to the total amount (transaction fee).

Terms of payment

A booking fee is subject to a reservation fee (see below).

* at least 2 months prior to the event (reservation) should have passed an trial (in case of bride) which covers ½ of the total cost of the services ordered and the travel per day of the trial (the trial of makeup/hairstyle is not an obligation, payment as a guarantee)

* ½ of the total price of the ordered services is paid even if the order is without a trial (so it is valid for any client excl. brides), and 2 months before the event date (reservation)

* the second half of the total price of the ordered services and the travel costs for this day is reimbursed appr. at least 1 week before event (this amount is deducted reservation fee /discount/ which has already been paid)

Reservation fee

After receiving the completed reservation form (above) you will be sent an invoice for payment and reservation confirmation.

The booking fee is non-refundable and is worth € 60. It is not an advance payment, but a charge for booking the date and time of the services provided/administrative fee. They can only be returned in case of cancellation of a binding reservation within 90 days prior to the event (reservation).

When making a payment order, specify the variable symbol (eg, 010211 / 1st February 2011 /) and note your surname to read the payment.

Payment details

Tatrabanka, no .: 2927884154/1100;

for payments from abroad: BIC (SWIFT): TATRSKBX IBAN: SK78 1100 0000 0029 2788 4154 account name: MUA PRO s.r.o., bank address: Hodžovo námestie 3, Bratislava 55, 850 05

Services price list

The current price list is always the one that is currently published here on www.makeup-byboris.sk , therefore price calculations are not sended by me. Reservation confirmation included prices is valid from the day it is sent. When ordering the services on another day, the price may already be different.The travel cost may change, I do not confirm it in advance.

Thank you for your understanding.

 

I reserve the right to change the terms of reservations, prices, all information and payments without prior notice. Current valid  information and prices are always online on www.makeup-byboris.sk. Last update 10.08.2023

 

info@makeup-byboris.sk, www.makeup-byboris.sk

Boris Bordács, IČO: 43 729 339, no VAT payer

Zemplínska 4319/17, 903 01 Senec (office, not traffic)

----

MUA PRO s.r.o., IČO: 46 868 534, VAT No .: 2023624504, VAT payer.from 15.12.2019

Zemplínska 4319/17, 903 01 Senec (office, no traffic)

BORIS BORDÁCS vizážista / MUAH

bottom of page