PRICES / CENNÍK

cenník vizážistických služieb:

denné líčenie                                                   100 €                    
biznis líčenie                                                    100 €       
večerné líčenie                                                100 €    
svadobné líčenie                                             100 €     
príležitostné líčenie (svadba, ples,...)           100 €

skúška svadobného líčenia                           100 €  

líčenie ženícha                                                 25 €

 

doplnkové služby/tovar:

spoločenský/svadobný účes                          80 €

líčenie a účes pre fotenie                               dohodou

(platí podľa času, počtu osôb a ďaľších požiadaviek)

vlasová výplň                                                    15 €

trsy rias                                                             15 €/zdarma*

umelé riasy                                                       15 €/zdarma*

krytie tatoo menšieho do 5x5cm                  20 €

krytie tatoo väčšieho do 10x10cm                30 €

krytie tatoo rozmerov nad 10x10cm             dohodou

cestovné náklady/administratíva:

Bratislava                                                          20 €

ostatné mestá                                                  0,30 € x km x 2

(ráta sa cesta tam aj späť od SC) 

jednorázový poplatok nad 100km                35 €

(ráta sa každých 100km)

napr. Senec-Trenčín , 0,30€ x 108 x 2 + 70€ = 135€

rezervačný poplatok (sprostr.služieb)          50 €

cenník zvýhodnených služieb a balíčkov:

líčenie a účes                                                              170 € 

svadobný balík "just bride"                                      340 €  

-skúška líčenia nevesty                     -líčenie nevesty v deň svadby

-skúška účesu nevesty                      -účes nevesty v deň svadby    

               

svadobný balík "special"                                           360€  

-skúška líčenia nevesty                     -líčenie nevesty v deň svadby

-líčenie svadobnej mamy                 -líčenie ďalšej osoby

 

svadobný balík "special"+ účes                                520 € 

-skúška líčenia nevesty                     -líčenie nevesty v deň svadby

-skúška účesu nevesty                      -účes nevesty v deň svadby

-líčenie svadobnej mamy                  -líčenie ďalšej osoby 

 

svadobný balík "special complete"                          680 €   

-skúška líčenia nevesty                      -líčenie nevesty v deň svadby

-skúška účesu nevesty                       -účes nevesty v deň svadby

-líčenie svadobnej mamy                  -účes svadobnej mamy

-líčenie ďalšej osoby                           -účes pre ďalšiu osobu

  

make-up 4 osoby                                                         360 €

- líčenie 4 osôb na 1 mieste

make-up 5 osôb                                                           450 €

- líčenie 5 osôb na 1 mieste

make-up 6 osôb                                                           540 €

- líčenie 6 osôb na 1 mieste

make-up 7 osôb                                                           630 €

- líčenie 7 osôb na 1 mieste

 

- ceny sú uvedené v EUR  a vrátane DPH (platcom od 15.12.2019)
- cenník platný od 27.11.2019
- ceny a podmienky sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia
- ceny nie sú konečné a môžu sa líšiť v závislosti od náročnosti úkonu a množstva spotrebovaného materiálu
- účesy robím iba v prípade objednania si líčenia
- precitajte si pred objednaním služieb FAQ & podmienky, objednaním služieb akceptujete podmienky a ste oboznámení s uvedenými skutočnosťami, informáciami, preto na uvedené neprijímam reklamácie

* zdarma iba v prípade úhrady pultových cien

price list of make-up artist services:

daily make-up                                                  100 €                    
business make-up                                           100 €         
make-up for evening                                       100 €    
wedding make-up                                            100 €      
make-up for occasion (wedding, prom,...)   100 €

wedding make-up trial                                    100 € 

groom make-up                                                25 €

 

additional services/goods:

hairstyle (any type)                                           80 €

make-up/hair for photoshooting                   on agreement

(depends on total time, persons and other requirements) 

hair refil                                                              15 €

individual false eyelashes                                15€/free*

false eyelashes                                                  15 €/free*

small tatoo cover max. 5x5cm                       20 €

big tatoo cover max. 10x10cm                       30 €

bigger tatoo cover more than 10x10cm       on agreement

 

travel costs/administration:

Bratislava                                                          20 €

other cities                                                        0,30 € x km x 2

(cost from and to SC) 

additional cost for 100km                              35 €

(cost for each 100km)

for example: Senec-Trenčín , 0,30€ x 108 x 2 + 70€ = 135€

reservation fee (mediation services)            50 €

services and packages with special prices:

make-up and hairstyle                                                   170 €  

wedding package "just bride"                                       340 €    

- brides make-up trial                       - brides make-up on wedding day

- brides hairstyle trial                        - brides hairstyle on wedding day

               

wedding package "special"                                            360 €  

- brides make-up trial                       - brides make-up on wedding day

- make-up of brides mom                - make-up of another person

 

wedding package "special"+ hairsyle                           520 € 

- brides make-up trial                       - brides make-up on wedding day

- brides hairstyle trial                        - brides hairstyle on wedding day

- make-up of brides mom                - make-up of another person

 

wedding package "special complete"                           680 €   

- brides make-up trial                       - brides make-up on wedding day

- brides hairstyle trial                        - brides hairstyle on wedding day

- make-up of brides mom                - hairstyle of brides mom          

- make-up of another person          - hairstyle of another person

  

make-up 4 persons                                                         360 €  

- makeup of all persons on the same place

make-up 5 persons                                                         450 €

- makeup of all persons on the same place

make-up 6 persons                                                         540 €

- makeup of all persons on the same place

make-up 7 persons                                                         630 €

- makeup of all persons on the same place

- prices are listed in EUR and are included of VAT (VAT payer from 15.12.2019)
- price list is valid from 27.11.2019
- prices and conditions are subject to change without notice 

- prices are not final and may vary depending on the complexity of the act and the amount of material consumed

- I do hairstyling only make-up services are ordered

- read the FAQ & Conditions before you order any services, after it you accept the terms of the ordered services and you are familiar with those facts, information, therefore for the above listed I do not accept claims

* free, only  if the full rack rates are ordered

BORIS BORDÁCS vizážista / MUAH